Browsing by:  Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
enter:  
Showing results 87 to 106 of 312 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)Preview
2014-12-01Nd isotopic and geochemical constraints on the provenance and tectonic setting of the low-grade meta-sedimentary rocks from the Trans-North China Orogen, North China CratonChaohui Liu, Guochun Zhao; Fulai Liu, Yigui HanNd isotopic and geochemical constraints on the provenance and tectonic setting of the low-grade meta.pdf.jpg
2014-07Neoarchean to Paleoproterozoic high-pressure mafic granulite from the Jiaodong Terrain, North China Craton: Petrology, zircon age determination and geological implicationsShoujieLiu; Bor-mingJahn; YushengWan; HangqiangXie; ShijinWang; ShiwenXie; ChunyanDong; Mingzhu Ma; Dunyi LiuNeoarchean to Paleoproterozoic high-pressure mafic granulite from the Jiaodong Terrain.pdf.jpg
2014-05New Material of Feilongus(Reptilia:Pterosauria) from the Lower Cretaceous Jiufottang Formation of Western LiaoningWANG Xuri; SHEN Caizhi; GAO Chunling; JIN KemoNew Material of Feilongus (Reptilia Pterosauria) from the Lower Cretaceous Jiufotang Formation of Western Liaoning.pdf.jpg
2014-06New specimens of Stenocybus acidentatus(Therapsida:Dinocephalia) from the Middle Permian Dashankou Fauna of ChinaJIANG Shan; JI Shu-anNew specimens of Stenocybus acidentatus (Therapsida Dinocephalia) from the Middle Permian Dashankou Fauna of China.pdf.jpg
2014-05-20Ore-Forming Fluids as Sampled by Sulfide- and Quartz-Hosted Fluid Inclusions in the Jinwozi Lode Gold Deposit, Eastern Tianshan Mountains of ChinaXiaofei Pan; Wei Liu; Zengqian HouOre-forming fluids as sampled by fluid inclusions hosted in sulfide and quartz in the Jinwozi lode gold deposit.pdf.jpg
2014-07Origin of Permian exotic limestone blocks in the Yarlung Zangbo Suture Zone, Southern Tibet, China: With biostratigraphic, sedimentary and regional geological constraintsXiaochi Jin; Hao Huang; Yukun Shi; Lipei ZhanOrigin of Permian exotic limestone blocks in the Yarlung Zangbo Suture Zone.pdf.jpg
2013-08-04Origin of podiform chromitite, a new model based on the Luobusa ophiolite, TibetFFahui Xiong; Jingsui Yang; Paul T. Robinson; Xiangzhen XuOrigin of podiform chromitite, a new model based on the Luobusa ophiolite.pdf.jpg
2014-04Origin of the Zedang and Luobusa Ophiolites,TibetBAO Peisheng; SU Li; WANG Jun; ZHAI QingguoOrigin of the Zedang and Luobusa Ophiolites, Tibet.pdf.jpg
2013-08-06Origin of ultrahigh pressure and highly reduced minerals in podiform chromitites and associated mantle peridotites of the Luobusa ophiolite, TibetXiangZhen Xu; JingSui Yang; Paul T. Robinson; FaHui XiongOrigin of ultrahigh pressure and highly reduced minerals in podiform chromitites and associated mantle peridotites of the Luobusa ophiolite.pdf.jpg
2014-06Oxygenation of Ediacaran Ocean recorded by iron isotopesHaifeng Fan; Xiangkun Zhu; Hanjie Wen; Bin Yan; Jin LiOxygenation of Ediacaran Ocean recorded by iron isotopes.pdf.jpg
2014-02Palaeo-earthquake events during the late Early Palaeozoic in the central Tarim Basin (NW China): evidence from deep drilling coresBizhu He; Xiufu Qiao; Cunli Jiao; Zhiqin Xu; Zhihui Cai; Xianpu Guo; Yinli ZhangPalaeo-earthquake events during the late Early Palaeozoic in the central Tarim Basin.pdf.jpg
2014-07Palaeoproterozoic ancestry of Pan-African high-grade granitoids in southernmost India: Implications for Gondwana reconstructionsA. Kröner; M. Santosh; E. Hegner; E. Shaji; H. Geng; J. Wong; H. Xie; Y. Wan; C.K. Shang; D. Liu; M. Sun; V. Nanda-KumarPalaeoproterozoic ancestry of Pan-African high-grade granitoids in southernmost India.pdf.jpg
2013-08Paleo- to Eoarchean crustal evolution in eastern Hebei, North China Craton: New evidence from SHRIMP U–Pb dating and in-situ Hf isotopic study of detrital zircons from paragneissesShoujie Liu; Yusheng Wan; Huiyi Sun; Allen P. Nutman; Hangqiang Xie; Chunyan Dong; Mingzhu Ma; Dunyi Liu; Bor-ming JahnPaleo-to Eoarchean crustal evolution in eastern Hebei, North China.pdf.jpg
2014-07-10Paleocene adakitic porphyry in the northern Qiangtang area, central Tibet: evidence for early uplift of the Tibetan PlateauHongrui Zhang; Tiannan Yang; Zengqian Hou; Jingwu Jia; Maode Hu; Jinwei Fan; Mengning Dai; Kejun HouPaleocene adakitic porphyry in the northern Qiangtang area, central Tibet evidence for early uplift of the Tibetan Plateau.pdf.jpg
2013-08Paleogene sedimentation, volcanism, and deformation in eastern Tibet: Evidence from structures, geochemistry, and zircon U–Pb dating in the Jianchuan Basin, SW ChinaT.-N. Yang; M.-J. Liang; J.-W. Fan; P.-L. Shi; H.R. Zhang; Z.-H. HouPaleogene sedimentation, volcanism, and deformation in eastern Tibet.pdf.jpg
2014-07Paleogeographical significance of carcharodontosaurid teeth from the late Early Cretaceous of Ruyang, Henan Province of central ChinaJunchang Lu; Li Xu; Hanyong Pu; Songhai Jia; Yoichi Azuma; Huali Chang; Jiming ZhangPaleogeographical significance of carcharodontosaurid teeth from the late Early Cretaceous of Ruyang, Henan Province of central China.pdf.jpg
2014-05Paleomagnetismandanisotropyofmagneticsusceptibilityofthe Tertiary Janggalsay section (southeast Tarim basin): Implications for Miocene tectonic evolution of the Altyn Tagh RangeHaijian Lu; Erchie Wang; Kai MengPaleomagnetism and anisotropy ofmagnetic susceptibility of the Tertiary.pdf.jpg
2014-09Paleoproterozoic ultrahigh-temperature pelitic granulites in the northern Sulu orogen: Constraints from petrology and geochronologyHua Xiang; Ze-Ming Zhang; Heng-Cong Lei; Min Qi; Xin Dong; Wei Wang; Yan-Hao LinPaleoproterozoic ultrahigh-temperature pelitic granulites in the northern Sulu orogen.pdf.jpg
2014-03Paleozoic HP granulite-facies metamorphism and anatexis in the Dulan area of the North Qaidam UHP terrane, western China: Constraints from petrology, zircon U–Pb and amphibole Ar–Ar geochronologyShengyao Yu; Jianxin Zhang; C.G. Mattinson; Pablo García del Real; Yunshuai Li; Jianghua GongPaleozoic HP granulite-facies metamorphism and anatexis in Dulan area of the North Qaidam UHP terrane.pdf.jpg
2014-05Palynological analysis of the late Early Pleistocene sediments from Queque Cave in Guangxi, South ChinaSu-Ping Li; Jin-Feng Li; David Kay Ferguson; Nai-Wen Wang; Xi-Xian He; Jian-Xin YaoPalynological analysis of the late Early Pleistocene sediments from Queque Cave in Guangxi, South China.pdf.jpg