Browsing by:  Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
enter:  
Showing results 66 to 85 of 312 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)Preview
2013-03Large earthquake-triggered liquefaction mounds and a carbonate sand volcano in the Mesoproterozoic Wumishan Formation, Beijing, North ChinaDECHEN SU; XIUFU QIAO; AIPING SUN; HAIBING LI; IAN D. SOMERVILLELarge earthquake-triggered liquefaction mounds and a carbonate sand volcano in the Mesoproterozoic Wumishan Formation.pdf.jpg
2014-08Large-Sized Ankylosaur (Dinosauria) from the the Lower Cretaceous Jiufottang Formation of Western Liaoning,ChinaJI Shu-an; ZHANG Lijun; ZHANG ShudongLarge-sized ankylosaur (Dinosauria) from the Lower Cretaceous Jiufotang Formation of western Liaoning, China.pdf.jpg
2014-12-12Late Neoarchean crustal evolution of the eastern North China Craton: A study on the provenance and metamorphism of paragneiss from the Western Shandong ProvinceWei Wang, Ming-Guo Zhai; You-Bing Tao, M. Santosh; Bin LüLate Neoarchean crustal evolution of the eastern North China Craton.pdf.jpg
2014-04Late Paleozoic intrusive rocks from the southeastern Lhasa terrane, Tibetan Plateau, and their Late Mesozoic metamorphism and tectonic implicationsXin Dong; Zeming Zhang; Feng Liu; Zhenyu He; Yanhao LinLate Paleozoic intrusive rocks from the southeastern Lhasa terrane.pdf.jpg
2014-06Linking the Alxa Terrane to the eastern Gondwana during the Early Paleozoic: Constraints from detrital zircon U–Pb ages and Cambrian sedimentary recordsJin Zhang; Yiping Zhang; Wenxia Xiao; Yannan Wang; Beihang ZhangLinking the Alxa Terrane to the eastern Gondwana during the Early Paleozoic.pdf.jpg
-Map of Granitoids and Related Rocks of AsiaWANG Tao,GUO Lei, ZHANG Jianjun,WANG Yanggang,ZHANG Lei,TONG Ying,LI Shan.; 地质所 何春芬; 西北所 李平; 西南所 陈莉; 华北所 王树庆; 中南所 马丽艳; 东北所 陈会军;华东所 陈荣; WANG Tao; 中国地质科学院地质研究所
-Map of late Mesozoic(J-K) granitoids and related rocks of NE Asia主编:王涛; 常务副主编:童英 郭磊 张磊 张建军;; 地质所 何春芬; 西北所 李平; 西南所 陈莉; 华北所 王树庆; 中南所 马丽艳; 东北所 陈会军;华东所 陈荣; 王涛; 中国地质科学院地质研究所
-Map of Mesozoic Granitoids and Related Rocks of AsiaWANG Tao,GUO Lei, ZHANG Jianjun,WANG Yanggang,ZHANG Lei,TONG Ying,LI Shan.; ; 地质所 何春芬; 西北所 李平; 西南所 陈莉; 华北所 王树庆; 中南所 马丽艳; 东北所 陈会军;华东所 陈荣; WANG Tao; 中国地质科学院地质研究所
2019-12MATPLOT软件,新版本更新张磊
2014-05Mesozoic - Cenozoic Multi - Stage Intraplate Deformation Events in the Langshan Region and their Tectonic ImplicationsZhang Jin; LI Jinyi; LI Yanfeng; QI Wenhua; ZHANG YipingMesozoic-Cenozoic intraplate deformations at the Langshan region and their tectonic implication.pdf.jpg
-Mesozoic granitoid and related intrusion map of Asia张建军,张磊,郭磊,黄河等; 王涛
2014-11METALLOGENIC MAP OF ENERGY RESOURCES IN NORTHERN-CENTRAL-EASTERN ASIA AND ADJACENT AREASgeng shufang
2014METALLOGENIC MAP OF NORTHERN-CENTRAL-EASTERN ASIA AND ADJACENT AREAS耿树方成矿A3.jpg.jpg
2014-12-01Metamorphic P–T path and tectonic implications of pelitic granulites from the Daqingshan Complex of the Khondalite Belt, North China CratonJia Cai, Fulai Liu; Pinghua Liu, Chaohui Liu; Fang Wang, Jianrong ShiMetamorphic P-T path and tectonic implications of pelitic granulites from the Daqingshan Complex of the Khondalite.pdf.jpg
2014-05Metamorphic P–T–t evolution of mafic HP granulites in the northeastern segment of the Tarim Craton (Dunhuang block): Evidence for early Paleozoic continental subductionZhenyu He; Zeming Zhang; Keqing Zong; Hua Xiang; R. KlemdMetamorphic P-T-t evolution of mafic HP granulites in the northeastern segment of the Tarim Craton (Dunhuang block) Evidence for early Paleozoic continental subduction.pdf.jpg
2014-05Mid-Neoproterozoic arc magmatism in the northeastern margin of the Indochina block, SW China: Geochronological and petrogenetic constraints and implications for Gondwana assemblyXuexiang Qi; M. Santosh; Luhua Zhu; Yuhao Zhao; Zhaocuo Hu; Chao Zhang; Fengbao JiMid-Neoproterozoic arc magmatism in the northeastern margin of the Indochina block, SW China Geochronologicaland petrogenetic constraints and implications for Gondwana assembly.pdf.jpg
2014-07Middle Neoarchean magmatism in western Shandong, North China Craton: SHRIMP zircon dating and LA-ICP-MS Hf isotope analysisYusheng Wan; Chunyan Dong; Shijin Wang; Alfred Kröner; Hangqiang Xie; Mingzhu Ma; Hongying Zhou; Shiwen Xie; Dunyi LiuMiddle Neoarchean magmatism in western Shandong.pdf.jpg
2014-12-01Mid–Late Triassic metamorphic event for Changhai meta-sedimentary rocks from the SE Jiao–Liao–Ji Belt, North China Craton: Evidence from monazite U–Th–Pb and muscovite Ar–Ar datingFulai Liu, Fang Wang; J.G. Liou, En Meng; Jianhui Liu, Hong Yang; Lingling Xiao, Jia Cai; Jianrong ShiMid-Late Triassic metamorphic event for Changhai meta-sedimentary rocks from the SE Jiao-Liao-Ji Belt.pdf.jpg
2014-11-14Mineral inclusions and SHRIMP U–Pb dating of zircons from the Alamas nephrite and granodiorite: Implications for the genesis of a magnesian skarn depositYan Liu; Rongqing Zhang; Zhiyu Zhang; Guanghai Shi; Qichao Zhang; Maituohuti Abuduwayiti; Jianhui LiuMineral inclusions and SHRIMP U–Pb dating of zircons from the Alamas nephrite and granodiorite Implications for the genesis of a magnesian skarn deposit..pdf.jpg
2014-12-12Multiple mafic magmatic and high-grade metamorphic events revealed by zircons from meta-mafic rocks in the Daqingshan–Wulashan Complex of the Khondalite Belt, North China CratonPinghua Liu, Fulai Liu; Chaohui Liu, Jianhui Liu; Fang Wang, Lingling Xiao; Jianrong ShiMultiple mafic magmatic and high-grade metamorphic events revealed by zircons from meta-mafic rocks.pdf.jpg